Tag: TWRP

Tổng hợp TWRP cho tất cả các dòng máy Xiaomi

Mi9: TWRP-3.3.2B-0302-DX TWRP-3.3.2B-0222-DX TWRP-3.3.1-1030-DX TWRP-3.3.1-1019-DX TWRP-3.3.1-1001-DX TWRP-3.3.1-0601-DX TWRP-3.3.0-0524-DX TWRP-3.3.0-0511-DX TWRP-3.3.0-0423-DX TWRP-3.3.0-0410-DX TWRP-3.2.3-0228-DX TWRP-3.2.3-0227-DX Mi9 SE: TWRP-3.3.2B-0229-DX TWRP-3.3.1-1102-DX TWRP-3.3.1-1018-DX TWRP-3.3.1-1002-DX TWRP-3.3.0-0421-DX Mi9T Pro TWRP-3.3.2B-0304-DX (полный комплект для установки) TWRP-3.3.2B-0228-DX (полный комплект для установки) TWRP-3.3.1-1101-DX (полный комплект …